นิกาย…Agile

Agile เหมือนศาสนา มีคนเปี่ยมล้นด้วยอัตตามาศึกษาเพื่อ ‘เข้าถึง’ จำนวนมาก เข้าถึงแค่ไหนและเข้าใจอย่างไร (สัมผัสได้แค่ไหน) ก็เกิดเวทนา ลามไปจนเกิด ตัณหา (โดยเฉพาะกามตัณหา ได้แก่ ความอยากหรือไม่อยาก) แล้วลามไปยึดมั่นจนเกิดอุปาทาน (ชอบอะไรก็ติดยึดกับสิ่งนั้น ไม่ชอบอะไรก็ติดยึดกับสิ่งนั้น) แล้วคนเหล่านั้นก็ออกมานำเสนอ คิดค้นวิธีและวิถีปฏิบัติ (Agile Method) เขียนตำรา เขียนบทความ ฯลฯ เพราะจากอุปาทานมันทำให้เกิดภพ (สภาวะหรือโลกสมมุติที่ตนสร้างขึ้นมา) แล้วลามไปเกิดเป็นชาติ (มีช่วงเวลา) แล้วสุดท้ายก็ดับสูญ (มรณา)…

ผมเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมา ‘มอง’ ซึ่งจริงๆ แล้ววงจรของปฏิจจสมุปบาทมี 12 ขั้น… ขั้นแรกสุดเริ่มจาก ‘อวิชชา’ (ความไม่รู้)…

ในอีกชื่อหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท เรียกว่า อิทัปปจจยตา หมายถึง สิ่งต่างๆ ล้วนมีผลต่อกันและกัน มีเหตุก็ต้องมีผล ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมด ผมชอบเอาเรื่องอิทัปปัจจยตามาคิดควบกับแนวคิด Cross-Cutting Concerns แบบ N มิติ กับแนวคิด Architectural Interfaces เพื่อใช้พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานไอที… สิ่งต่างๆ ในโลกและ ‘เหนือ’ โลกล้วนบูรณาการถึงกันได้หมด

ปัจจุบันนี้ราว Agile มี ‘นิกาย’ แตกยอดออกมามากมาย… ทั้งที่จากอดีตกระทั่งบัดนี้การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าใด เพียงปรับจัดรูปแบบให้ชัดเจน หยิบสิ่งที่เคยเป็นนามธรรมในทางหลักวิชาแต่เป็นจริงในทางปฏิบัติมานิยามและเรียนรู้ ‘มัน’ มากขึ้น เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนเป็นเช่นไร หลักการพื้นฐาน (Principles) ที่เป็นจริงที่คงอยู่ ตามแนวปรัชญาสัจจะนิยม (Realism) และอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าใด

ผมเป็นคนไม่ชอบเข้าวัด ไม่ชอบสวดมนต์ ไม่ชอบวิถีปฏิบัติของชาวพุทธสมัยใหม่ แต่ผมชอบทำบุญ ชอบศึกษาหลักธรรมะ และปริศนาธรรม แต่ไม่กล้าประกาศว่าตนเข้าถึง ‘ธรรมะ’ เช่นเดียวกันกับ Agile ที่ไม่กล้าไปบอกเล่ากับใครมากมาย เพราะผมไม่ได้ ‘ปฏิบัติ’ อย่างมากก็แค่ไปยืนเล่าแนะนำ Agile เบื้องต้น ใครอยากลงลึกก็ไปศึกษาและปฏิบัติกันเอาเอง

ปรับดวงตาให้ ‘โปร่งใส’ พินิจพิจารณาสิ่งนั้น บางทีเราอาจเข้าใจ Agile ได้มากกว่าที่คิดก็ได้

 

ณรงค์ จันทร์สร้อย

๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

Advertisements

2 thoughts on “นิกาย…Agile

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s